Menar Tefsiri, Reşit Rıza, Muhammed Abduh (Cilt 5)

Menar Tefsiri, Reşit Rıza, Muhammed Abduh (Cilt 5)
Menar Tefsiri, Reşit Rıza, Muhammed Abduh (Cilt 5)

Menar Tefsiri, Reşit Rıza, Muhammed Abduh (Cilt 5)

Kategori : Tefsir Kitapları
Marka : Ekin Yayınları
Yazar : Muhammed ABDUH, Reşit RIZA
Mütercim : Ali Rıza TEMEL, Harun Ünal, Mehmet ERDOĞAN, Niyazi BEKİ, Nusreddin Boleli
Kağıt : Kitap Kağıdı
Piyasa Fiyatı : 35
: 18,35 TL + KDV
Fiyat :
18,35 TL
(18.349.000 Puan)
% 18,35 TL
Havale : 17,43 TL (%5.00 havale indirimi)
Adet :
2,04 TL den başlayan taksitlerle!!ASYA - WORLD - AXESS - MAXIMUM - CARDFİNANS - BONUS
Ürün Bilgisi
TERCÜME HEYETİ: Mehmet Erdoğan Ali Rıza Temel Harun Ünal Niyazi Beki Nusret Boleli Ekin Yayınları’nın yayınlama hazırlıklarını sürdürdüğü M. Abduh ve Reşid Rıza’nın Menâr Tefsiri’nin yedinci cildi çıktı. Uzun bir zamandır Ekin Yayınları tarafından yayın hazırlıkları süren Menâr Tefsiri, uzun erimli, yoğun ve özenli bir çalışmanın ardından nihayet okuyucusuyla buluşuyor. Her ay bir ya da iki cilt olarak basılması planlanan Menâr Tefsiri’nin yedinci cildi yayınlandı. Toplam 14 ciltten oluşan tefsirin yayına hazırlanmakta olan 8. ve 9.üncü ciltlerinin de en geç Haziran ayına kadar basılacağı öğrenildi. 14 ciltlik tefsirin bu senenin sonuna kadar tamamlanması bekleniyor. Menâr Tefsiri’nin Önemi Nereden Geliyor? Modern döneme ulaşıldığında İslam coğrafyasında düşünceden akaide, eğitimden siyasete değin birçok alanda öteden beri yaşanmakta olan dâhili bozulmaya harici alanda gelişen emperyalist saldırganlık da eşlik ederek ümmetin çözülüşünü derinleştirmişti. İşte böylesi bir vasatta çağdaş İslami uyanış ve direniş hareketlerinin belki de muasır dönemdeki ilk örgütlü karşı koyuşu mesabesinde olan ve kamuoyunda "ıslah hareketi" olarak tanımlanan Cemaleddin Afganî’nin öncülüğünü yaptığı "Urvetu’l-Vuska" dergisi ve cemaati, Menâr ekolünün doğuşuna da kaynaklık eden zemin oldu. Cemaleddin Afganî’nin seçkin arkadaşlarından olan Muhammed Abduh’un, öğrencisi M. Reşid Rıza ile birlikte 20. yüzyılda Mısır’da çıkardığı Menâr dergisindeki Kur’an-tefsir çalışmaları, daha Abduh hayattayken Reşid Rıza tarafından derlenerek müstakil bir tefsir suretinde yayınlanmaya başlamıştır. Bu tefsir için Muhammed Abduh’un Ezher Üniversitesi’nde verdiği tefsir dersleri baz alınmıştır. Muhammed Abduh’un da editörlüğünü yaptığı tefsir Nisa Sûresi’nin de yer aldığı 4. cilde gelindiğinde Abduh’un vefatı üzerine Reşid Rıza tarafından Abduh’un el-Ezher’deki tefsir derslerinden aldığı notlar ışığında derlenip yayınlanmaya devam etmiştir. Ne var ki Kur’an sûrelerinin sonuna gelinemeyen tefsir bu kez de Reşid Rıza’nın vefatı üzerine Yusuf Sûresi’nde inkıtaa uğramıştır. Ancak Amme Cüzü Tefsiri, daha önceden Muhammed Abduh tarafından yapılmıştır. Ve Amme Cüzü’nün çevirisi de Ekin Yayınları’nın yayınlayacağı Menâr Tefsiri’nin son bölümüne ilave edilmiştir. ÖNEMLİ BİR BAŞVURU KAYNAĞI 19. ve 20. yüzyıl ıslah ve direniş ekolünün bu en önemli çalışmalarından olan Menâr Tefsiri, o gün bugündür tefsir çalışmalarında temel başvuru kaynağı işlevini görmüştür ve görmektedir. Menâr Tefsiri, İslam dünyasındaki gerek akademik gerekse de usulî-siyasi planda oluşan yazılı ve sözlü Kur’an çalışmaları ve sohbet halkalarına değin geniş bir düzlemde Müslümanların öze dönüş çabalarına büyük katkılar sağlamıştır. Kur’an bütünlüğü ile temel kavramlar, yaşadığımız çağ ve siyasi-sosyal vakıa ve tarih ilişkisini sağlıklı ve bütünsel bir zeminde yakalayarak fikrî planda gelenekçi ve modernist etkileri aşma çabalarında önemli ufuklar açan bu tefsir, birçok bakımdan zihinsel bir tecdid veya yenilenme işlevi görmüştür. Hâlâ bugün bile medreselisinden üniversitelisine kadar Kur’an üzerine ilmî çalışmaların, en çok atıfta bulundukları kaynaklar arasında Menâr’ın başta geldiği görülmektedir. Zira Menâr Tefsiri, müellifi rahmetli Reşid Rıza’nın deyimiyle sahih nakil ile selim aklı buluşturmayı hedeflemiş ve bunda da büyük ölçüde başarılı olmuştur. En azından kendisine dönük süregelen rağbet bunun göstergesi mesabesindedir. Dilsel/linguistik tahlillerden geniş tarihî rivayetlerin ve farklı tefsir yorumlarının değerlendirmesine, mevcut durum tespitinden hali hazırda Müslümanların bugünü ve geleceklerini inşa noktasında neler yapmaları gerektiğinin muhasebesine kadar birçok söz söyleyen Menâr’ı tek tür bir tefsir olarak tanımlamak ya da bir kategoriye dahil etmek neredeyse mümkün değildir. O bir yandan mevzui/konusal yönü ağır basarken başka bir yandan da yoğun dilbilimsel tahlillerin yapıldığı filolojik ve kavramsal bir tefsir özelliğine bürünmektedir. Ama bütün bunlar yapılırken Kur’an ümmetini yeniden inşa etme özlemine dönük olarak tarih-toplum ve sistem değerlendirmesinden müelliflerin bir an olsun kopmadıklarını görüyorsunuz. Özetle birçok tefsir çeşidini bünyesinde toplayan Menâr Tefsiri’nin en genelde hem müelliflerinin temsil ettiği misyon, dahil oldukları ekol ve hem de muhtevası dikkate alındığında ağırlıklı olarak içtimai tefsir özelliği taşıdığı söylenebilir. Eleştirel Ama Hürmetkâr Bir Dil Menâr Tefsiri, ayrıca dil ve üslup özellikleri açısından da dikkat çekmektedir. Müellifler söz söylerken tarihî Kur’an ilimleri başta olmak üzere kadim İslami disiplinlerin geniş mirasını gözeterek bugüne dönük çözümleme ve tespitlemelerde bulunmaktadırlar. Bir yandan geniş tarihî birikimden istifade edilirken, öbür yandan bu birikim arasında ümmetin düşünce ve eylemini olumsuz etkileyen unsurlar ve bunların çağdaş sürdürücüleri de eleştirilmeden geçilmemektedir. Menâr, özellikle de Batılı rasyonel düşünce geleneğinin çeşitli modern enstrümanlar aracılığıyla Müslümanların zihin dünyasına dönük manipülasyonlara giriştiği bir zamanda, hem bunlara cevap olmaya çalışmış ve hem de oryantalistlerin bu çerçevede Kur’an’a ve İslami değerlere dair tezlerini tartışmaya açmıştır. Menâr tefsiri bu anlamda çağdaş Batı düşüncesinin İslam düşüncesine karşı giriştiği mücadelede İslami cenahın oluşturduğu fikrî/entelektüel direniş hattının belki de ilk kurucu unsuru olması açısından dikkate değer bir özellik taşımaktadır. Başka bir değişle, bu mücadelenin içinde bir taraf olan ve fikrî savunma hattı oluşturan Menâr, söz konusu mücadelenin günümüzdeki tezahürlerine de ışık tutma ve öğretici ufuklar açma niteliğine haizdir. Muhammed Reşid Rıza, Menâr’da büyük ölçüde Abduh’un izini takip ederek olabildiğine analitik, eleştirel ama bir o kadar da muhatabına karşı ölçülü ve hürmetkâr bil dil kurarken ele aldığı konuyu öncelikle dil ve tarih ekseninde nesnel zeminde tespit ettikten sonra sırasıyla genellikle "nedir", "nasıl yaklaşılmıştır" ve "nasıl yaklaşılmalıdır" soruları çerçevesinde ortaya koymaya çalışmıştır. Bir tezi tartışırken de öncelikle tarihsel ve çağdaş muhataplarının dilinden özetlemek için "dediler", hocası Abduh’un konuya dönük yaklaşımını ortaya koymak üzere "dedi" ve son olarak kendi yaklaşımını ortaya koymaya dönük olarak da "derim ki" şeklinde hürmetkâr ve açıklayıcı cümleler kurmaya özen göstermiştir. HAŞİM AY
TERCÜME HEYETİ: Mehmet Erdoğan Ali Rıza Temel Harun Ünal Niyazi Beki Nusret Boleli Ekin Yayınları’nın yayınlama hazırlıklarını sürdürdüğü M. Abduh ve Reşid Rıza’nın Menâr Tefsiri’nin yedinci cildi çıktı. Uzun bir zamandır Ekin Yayınları tarafından yayın hazırlıkları süren Menâr Tefsiri, uzun erimli, yoğun ve özenli bir çalışmanın ardından nihayet okuyucusuyla buluşuyor. Her ay bir ya da iki cilt olarak basılması planlanan Menâr Tefsiri’nin yedinci cildi yayınlandı. Toplam 14 ciltten oluşan tefsirin yayına hazırlanmakta olan 8. ve 9.üncü ciltlerinin de en geç Haziran ayına kadar basılacağı öğrenildi. 14 ciltlik tefsirin bu senenin sonuna kadar tamamlanması bekleniyor. Menâr Tefsiri’nin Önemi Nereden Geliyor? Modern döneme ulaşıldığında İslam coğrafyasında düşünceden akaide, eğitimden siyasete değin birçok alanda öteden beri yaşanmakta olan dâhili bozulmaya harici alanda gelişen emperyalist saldırganlık da eşlik ederek ümmetin çözülüşünü derinleştirmişti. İşte böylesi bir vasatta çağdaş İslami uyanış ve direniş hareketlerinin belki de muasır dönemdeki ilk örgütlü karşı koyuşu mesabesinde olan ve kamuoyunda "ıslah hareketi" olarak tanımlanan Cemaleddin Afganî’nin öncülüğünü yaptığı "Urvetu’l-Vuska" dergisi ve cemaati, Menâr ekolünün doğuşuna da kaynaklık eden zemin oldu. Cemaleddin Afganî’nin seçkin arkadaşlarından olan Muhammed Abduh’un, öğrencisi M. Reşid Rıza ile birlikte 20. yüzyılda Mısır’da çıkardığı Menâr dergisindeki Kur’an-tefsir çalışmaları, daha Abduh hayattayken Reşid Rıza tarafından derlenerek müstakil bir tefsir suretinde yayınlanmaya başlamıştır. Bu tefsir için Muhammed Abduh’un Ezher Üniversitesi’nde verdiği tefsir dersleri baz alınmıştır. Muhammed Abduh’un da editörlüğünü yaptığı tefsir Nisa Sûresi’nin de yer aldığı 4. cilde gelindiğinde Abduh’un vefatı üzerine Reşid Rıza tarafından Abduh’un el-Ezher’deki tefsir derslerinden aldığı notlar ışığında derlenip yayınlanmaya devam etmiştir. Ne var ki Kur’an sûrelerinin sonuna gelinemeyen tefsir bu kez de Reşid Rıza’nın vefatı üzerine Yusuf Sûresi’nde inkıtaa uğramıştır. Ancak Amme Cüzü Tefsiri, daha önceden Muhammed Abduh tarafından yapılmıştır. Ve Amme Cüzü’nün çevirisi de Ekin Yayınları’nın yayınlayacağı Menâr Tefsiri’nin son bölümüne ilave edilmiştir. ÖNEMLİ BİR BAŞVURU KAYNAĞI 19. ve 20. yüzyıl ıslah ve direniş ekolünün bu en önemli çalışmalarından olan Menâr Tefsiri, o gün bugündür tefsir çalışmalarında temel başvuru kaynağı işlevini görmüştür ve görmektedir. Menâr Tefsiri, İslam dünyasındaki gerek akademik gerekse de usulî-siyasi planda oluşan yazılı ve sözlü Kur’an çalışmaları ve sohbet halkalarına değin geniş bir düzlemde Müslümanların öze dönüş çabalarına büyük katkılar sağlamıştır. Kur’an bütünlüğü ile temel kavramlar, yaşadığımız çağ ve siyasi-sosyal vakıa ve tarih ilişkisini sağlıklı ve bütünsel bir zeminde yakalayarak fikrî planda gelenekçi ve modernist etkileri aşma çabalarında önemli ufuklar açan bu tefsir, birçok bakımdan zihinsel bir tecdid veya yenilenme işlevi görmüştür. Hâlâ bugün bile medreselisinden üniversitelisine kadar Kur’an üzerine ilmî çalışmaların, en çok atıfta bulundukları kaynaklar arasında Menâr’ın başta geldiği görülmektedir. Zira Menâr Tefsiri, müellifi rahmetli Reşid Rıza’nın deyimiyle sahih nakil ile selim aklı buluşturmayı hedeflemiş ve bunda da büyük ölçüde başarılı olmuştur. En azından kendisine dönük süregelen rağbet bunun göstergesi mesabesindedir. Dilsel/linguistik tahlillerden geniş tarihî rivayetlerin ve farklı tefsir yorumlarının değerlendirmesine, mevcut durum tespitinden hali hazırda Müslümanların bugünü ve geleceklerini inşa noktasında neler yapmaları gerektiğinin muhasebesine kadar birçok söz söyleyen Menâr’ı tek tür bir tefsir olarak tanımlamak ya da bir kategoriye dahil etmek neredeyse mümkün değildir. O bir yandan mevzui/konusal yönü ağır basarken başka bir yandan da yoğun dilbilimsel tahlillerin yapıldığı filolojik ve kavramsal bir tefsir özelliğine bürünmektedir. Ama bütün bunlar yapılırken Kur’an ümmetini yeniden inşa etme özlemine dönük olarak tarih-toplum ve sistem değerlendirmesinden müelliflerin bir an olsun kopmadıklarını görüyorsunuz. Özetle birçok tefsir çeşidini bünyesinde toplayan Menâr Tefsiri’nin en genelde hem müelliflerinin temsil ettiği misyon, dahil oldukları ekol ve hem de muhtevası dikkate alındığında ağırlıklı olarak içtimai tefsir özelliği taşıdığı söylenebilir. Eleştirel Ama Hürmetkâr Bir Dil Menâr Tefsiri, ayrıca dil ve üslup özellikleri açısından da dikkat çekmektedir. Müellifler söz söylerken tarihî Kur’an ilimleri başta olmak üzere kadim İslami disiplinlerin geniş mirasını gözeterek bugüne dönük çözümleme ve tespitlemelerde bulunmaktadırlar. Bir yandan geniş tarihî birikimden istifade edilirken, öbür yandan bu birikim arasında ümmetin düşünce ve eylemini olumsuz etkileyen unsurlar ve bunların çağdaş sürdürücüleri de eleştirilmeden geçilmemektedir. Menâr, özellikle de Batılı rasyonel düşünce geleneğinin çeşitli modern enstrümanlar aracılığıyla Müslümanların zihin dünyasına dönük manipülasyonlara giriştiği bir zamanda, hem bunlara cevap olmaya çalışmış ve hem de oryantalistlerin bu çerçevede Kur’an’a ve İslami değerlere dair tezlerini tartışmaya açmıştır. Menâr tefsiri bu anlamda çağdaş Batı düşüncesinin İslam düşüncesine karşı giriştiği mücadelede İslami cenahın oluşturduğu fikrî/entelektüel direniş hattının belki de ilk kurucu unsuru olması açısından dikkate değer bir özellik taşımaktadır. Başka bir değişle, bu mücadelenin içinde bir taraf olan ve fikrî savunma hattı oluşturan Menâr, söz konusu mücadelenin günümüzdeki tezahürlerine de ışık tutma ve öğretici ufuklar açma niteliğine haizdir. Muhammed Reşid Rıza, Menâr’da büyük ölçüde Abduh’un izini takip ederek olabildiğine analitik, eleştirel ama bir o kadar da muhatabına karşı ölçülü ve hürmetkâr bil dil kurarken ele aldığı konuyu öncelikle dil ve tarih ekseninde nesnel zeminde tespit ettikten sonra sırasıyla genellikle "nedir", "nasıl yaklaşılmıştır" ve "nasıl yaklaşılmalıdır" soruları çerçevesinde ortaya koymaya çalışmıştır. Bir tezi tartışırken de öncelikle tarihsel ve çağdaş muhataplarının dilinden özetlemek için "dediler", hocası Abduh’un konuya dönük yaklaşımını ortaya koymak üzere "dedi" ve son olarak kendi yaklaşımını ortaya koymaya dönük olarak da "derim ki" şeklinde hürmetkâr ve açıklayıcı cümleler kurmaya özen göstermiştir. HAŞİM AY
Etiketler:
Kapat
 • Marka Arama
  Hızlı Marka Arama
 • Kargo Kampanyası
  Kampanyalı Kargo
 • Satışa Çıksın İstiyorum
 • Haber Listesi
  Haber listemize kaydolarak tüm yeniliklerden haberdar olabilirsiniz.
  Adınız
  :
  Emailiniz
  :
 • TESLİMATTA ÖDEME

 • Ayın En Çok Satanları
Bu site, IdeaSoft® - Akıllı E-ticaret Paketleri ile hazırlanmıştır.